Privacybeleid

Privacyverklaring

Advocatenkantoor Louise van der Veen respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Louise van der Veen verwerkt.

 

Advocatenkantoor Louise van der Veen verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkenen te kunnen communiceren. Voor evaluatie van de dienstverlening kan een derde partij worden ingeschakeld. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kan het voorkomen dat u wordt geïnformeerd over nieuwe of gewijzigde vormen van juridische dienstverlening door Advocatenkantoor Louise van der Veen.

 

Advocatenkantoor Louise van der Veen verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures; innen van declaraties; advisering, bemiddeling en verwijzing; voldoen aan de juridische en wettelijke verplichtingen; marketing- en communicatie activiteiten; werving en selectie (sollicitatie).

 

Advocatenkantoor Louise van der Veen verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: naam, adres, postcode, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, BSN, IBAN, KvK inschrijfnummer en in sommige gevallen medische gegevens.

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Louise van der Veen omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen, o.a. wederpartijen, kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Advocatenkantoor Louise van der Veen verwerkt de eerder genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, verkregen toestemming van betrokkene(n), gerechtvaardigd belang.

 

Advocatenkantoor Louise van der Veen deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Louise van der Veen, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met een (gerechtelijke) procedure of correspondentie met de wederpartij.

 

Daarnaast kan Advocatenkantoor Louise van der Veen persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Louise van der Veen uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Louise van der Veen ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partijen ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Advocatenkantoor Louise van der Veen hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Louise van der Veen gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Louise van der Veen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Advocatenkantoor Louise van der Veen bewaart de persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Louise van der Veen aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, en ingeval van vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan Advocatenkantoor Louise van der Veen, Hoornsediep 89K, 9727 GG of mail@louisevanderveen.nl of 050 2030447.

 

Om zeker te weten dat op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, vraagt Advocatenkantoor Louise van der Veen u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN. Advocatenkantoor Louise van der Veen neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Op de website van Advocatenkantoor Louise van der Veen (https://louisevanderveen.nl) zijn knoppen (buttons) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn, Instagram of Facebook. Advocatenkantoor Louise van der Veen houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derde door te lezen.

 

Om het gebruiksgemak van de website te vergroten wordt gebruik gemaakt van analytische ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website op uw computer, tablet of telefoon wordt geplaatst.

 

De website van Advocatenkantoor Louise van der Veen maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Advocatenkantoor Louise van der Veen geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Op deze website leest u meer over cookies en Google Analytics: https://ictrecht.nl/juridisch-advies/cookies-en-privacy/google-analytics/.

 

Advocatenkantoor Louise van der Veen heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring wordt op de website van Advocatenkantoor Louise van der Veen gepubliceerd. Raadpleeg daarom met enige regelmaat de website.