Procedures

De procedure in UWV-zaken  bestaat uit drie fases:

  • de bezwaarschriftprocedure bij UWV,
  • de beroepsprocedure bij de rechtbank
  • de hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep.

Bezwaarschriftprocedure

Als UWV een beslissing heeft genomen over de Ziektewetuitkering, de WIA- of WAO-uitkering of over de Wajong dan wordt die beslissing schriftelijk meegedeeld.

Termijn: de termijn voor het indienen van bezwaar is bijna altijd zes weken, te rekenen vanaf de dagtekening van de beslissing. Enige uitzondering is de hersteldverklaring in het kader van de Ziektewet. Daarvoor staat een termijn van twee weken. Kijk dus altijd goed welke termijn onderaan de beslissing genoemd wordt.

In de bezwaarprocedure wordt de hele beslissing en de onderbouwing daarvan opnieuw bekeken. Er vindt een medisch en arbeidsdeskundig heronderzoek plaats. Het is heel belangrijk de bezwaarschriftprocedure goed te gebruiken en al in die procedure zoveel mogelijk argumenten en aanvullende stukken in te dienen. In de bezwaarprocedure zit je letterlijk nog met UWV aan tafel en is er direct contact met de bezwaarverzekeringsarts. Er vindt bijna altijd een gesprek plaats met die arts, zeker als er nieuwe medische informatie wordt ingediend.

Het is niet nodig om alle argumenten en aanvullende stukken al direct in het eerste bezwaarschrift in te dienen. Dat kan ook nog verderop in deze procedure. Ik vind het altijd belangrijk eerst het dossier te hebben gelezen voordat nieuwe stukken worden ingediend.

Hoorzitting: Vervolgens vindt bijna altijd een hoorzitting plaats. Die hoorzitting is in feite een gesprek met de jurist en (meestal) ook met de verzekeringsarts bezwaar en beroep. Het is een belangrijk onderdeel van de procedure waarbij ik de cliënt altijd vergezel. Er kan dan een rechtstreeks gesprek gevoerd worden met de arts en soms is er ook een fysiek onderzoek.

Na de hoorzitting wordt de beslissing op bezwaar genomen. Als die beslissing er is, is de bezwaarprocedure afgelopen.

Proceskosten: Als UWV in bezwaar een andere beslissing neemt dan wordt een proceskostenvergoeding betaald. Die vergoeding bestaat uit een vergoeding voor de kosten van juridische hulp, voor eventueel medisch advies en voor reiskosten voor het bijwonen van de hoorzitting. De vergoeding wordt berekend op basis van vaste bedragen per proceshandeling (puntensysteem). In een standaardprocedure waarin de advocaat het bezwaarschrift indient en aanwezig is bij de hoorzitting is de vergoeding twee punten. Het bedrag per punt wordt jaarlijks geïndexeerd en is per 1 januari 2021 € 525,=.

Wordt het bezwaar ongegrond verklaard dan hoeft de indiener van het bezwaar geen proceskostenvergoeding te betalen.

Beroepsprocedure

Als de bezwaarprocedure afgelopen is, dus als de beslissing op bezwaar is genomen, kan bij de afdeling Bestuursrecht van de rechtbank beroep worden aangetekend.

Termijn: De termijn voor het indienen van beroep is altijd zes weken, te rekenen vanaf de dagtekening van de beslissing.

In de beroepsprocedure moet geprobeerd worden de rechter ervan te overtuigen dat UWV een onjuiste beslissing heeft genomen op het bezwaarschrift.

In Ziektewet/WIA/WAO/Wajong-zaken is de medische beoordeling vaak het belangrijkste. Om de rechter aan het twijfelen te brengen is het soms nodig om zelf met een medische contra-expertise te komen. Ik werk samen met een medisch adviseur die in overleg met u ingeschakeld kan worden. Als  de rechter twijfelt aan de medische beoordeling door UWV kan de rechter een onafhankelijk arts om advies vragen (deskundigenonderzoek).

Ook op de arbeidsdeskundige herbeoordeling kan in de beroepsprocedure kritiek uitgeoefend worden. Het gebeurt geregeld dat de medische beoordeling van UWV wel in stand blijft maar dat het beroep toch gegrond is op basis van een arbeidskundig argument.

Zitting: Vast onderdeel van de beroepsprocedure is de zitting van de rechtbank. Op de zitting kunnen de al ingediende argumenten nog worden toegelicht maar het is vooral de bedoeling dat de rechter nog vragen kan stellen. In de beroepsprocedure is het de bedoeling dat alle argumenten al in de schriftelijke fase naar voren worden gebracht en niet pas op de zitting. Uiteraard ben ik met u bij die zitting aanwezig.

Als de zitting is geweest doet de rechtbank schriftelijk uitspraak.

Proceskosten: Als de rechtbank het beroep gegrond verklaart dan moet UWV een proceskostenvergoeding betalen. Die vergoeding bestaat uit een vergoeding voor de kosten van juridische hulp, voor eventueel medisch advies en voor reiskosten voor het bijwonen van de zitting. Ook moet het betaalde griffierecht vergoed worden. De vergoeding wordt op basis van vaste bedragen per proceshandeling (puntensysteem). In een standaardprocedure waarin de advocaat het beroepschrift indient en aanwezig is bij de zitting is de vergoeding twee punten. Het bedrag per punt wordt jaarlijks geïndexeerd en is per 1 januari 2021 € 525,=. Voor medische kosten is er een afwijkende regeling.

Wordt het beroep ongegrond verklaard dan hoeft u geen proceskostenvergoeding te betalen.

Hoger beroepsprocedure

Als de rechtbank uitspraak heeft gedaan kan nog hoger beroep worden aangetekend. In de zaken over Ziektewet, WIA, WAO of Wajong is de Centrale Raad van Beroep de rechter in hoger beroep en tevens de hoogste rechter. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is gevestigd in Utrecht.

Termijn: De termijn voor het indienen van hoger beroep is altijd zes weken, te rekenen vanaf de verzenddatum van de uitspraak van de rechtbank.

In hoger beroep moeten argumenten aangevoerd worden waarom de rechtbank een verkeerde uitspraak heeft gedaan. Ook in deze procedure geldt dat de medische beoordeling vaak het belangrijkste onderdeel is maar ook hier kunnen uiteindelijk arbeidskundige argumenten de doorslag geven. Ook in hoger beroep kan de CRvB nog besluiten tot het inschakelen van een onafhankelijk arts. Voor deze procedure is het dus ook nog steeds verstandig om zelf medisch advies te vragen.

Zitting: Vast onderdeel van de hoger beroepsprocedure is de zitting van de CRvB. Deze zittingen vinden plaats in Utrecht. Vanwege de corona-maatregelen zijn de zittingen ook nog vaak online. Op de zitting kunnen de al ingediende argumenten nog worden toegelicht maar het is vooral de bedoeling dat de CRvB nog vragen kan stellen. Ook in de hoger beroepsprocedure is het de bedoeling dat alle argumenten al in de schriftelijke fase naar voren worden gebracht en niet pas op de zitting. Uiteraard ben ik met u bij die zitting aanwezig.

Als de zitting is geweest doet de CRvB schriftelijk uitspraak. Omdat de CRvB de hoogste rechter is, is deze uitspraak definitief.

Proceskosten: Als de CRvB het hoger beroep gegrond verklaart dan moet UWV een proceskostenvergoeding betalen, ook voor de procedure bij de rechtbank. Die vergoeding bestaat uit een vergoeding voor de kosten van juridische hulp, voor eventueel medisch advies en voor reiskosten voor het bijwonen van de zitting(en). Ook moeten de betaalde griffierechten vergoed worden. De vergoeding wordt berekend op basis van vaste bedragen per proceshandeling (puntensysteem). In een standaardprocedure waarin de advocaat het beroepschrift indient en aanwezig is bij de zitting is de vergoeding twee punten. Het bedrag per punt wordt jaarlijks geïndexeerd en is per 1 januari 2021 € 525,=. Voor medische kosten geldt een afwijkende regeling.

Wordt het beroep ongegrond verklaard dan hoeft u geen proceskostenvergoeding te betalen.

Advocaatkosten

Voor informatie over uw kosten en over verrekening van een proceskostenvergoeding kunt u op de pagina Kosten meer lezen.

Menu