Wajong-uitkering

De Wajong is nu een uitkeringsregeling voor jongeren zonder duurzaam arbeidsvermogen. De regeling geldt voor degene die al voor de 17e verjaardag beperkingen had waardoor er geen arbeidsvermogen was of bij wie dat tijdens de studie is gebeurd.

Hoe wordt het arbeidsvermogen vastgesteld?

De regels om een Wajong-uitkering te kunnen krijgen zijn in de loop van de jaren steeds verder aangescherpt. Het criterium ‘geen duurzaam arbeidsvermogen’ heeft ervoor gezorgd dat nog maar heel weinig jongeren voor deze uitkering in aanmerking komen. ‘Geen duurzaam arbeidsvermogen hebben’ is iets heel anders dan ‘arbeidsongeschiktheid’ in de zin van de Ziektewet/WIA/WAO. Er wordt geen vergelijking gemaakt van lonen voor en na uitval maar er wordt vastgesteld of de jongere gedurende vier uren op een werkdag een uur aaneengesloten een taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie en dat hij/zij bepaalde werknemersvaardigheden heeft. Als de jongere geen arbeidsvermogen heeft moet ook nog eens vaststaan dat dat arbeidsvermogen ook niet ontwikkeld kan worden. Alleen als die ontwikkeling niet mogelijk is, is er geen duurzaam arbeidsvermogen en kan Wajong-uitkering toegekend worden.

Als geen Wajong-uitkering wordt toegekend moet de jongere voor zijn inkomen een beroep doen op de gemeente. Wel kunnen speciale faciliteiten worden toegekend zoals opname in het Doelgroepenregister om op die manier te helpen bij het vinden van werk.

Niet eens met de beslissing van UWV?

Ook al zijn de regels om in de Wajong te komen streng het kan toch de moeite waard zijn om te kijken of een bezwaarprocedure kansen heeft. Als UWV een beslissing neemt over de Wajong-uitkering wordt dat altijd schriftelijk meegedeeld. Als u het niet eens bent met die beslissing moet binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend (of een beroepschrift als de bezwaarprocedure afgelopen is). Voor een bezwaarschrift kunt u overigens ook al een advocaat inschakelen; daar hoeft u niet mee te wachten tot een eventuele procedure bij de rechtbank. Belt u mij vrijblijvend om te overleggen over de mogelijkheden!

Meer over de procedures tegen beslissingen van UWV leest u hier.